Acuerdo de Corona

Read this tip to make your life smarter, better, faster and wiser. LifeTips is the place to go when you need to know about Glosario and other Boda topics.

Acuerdo de Corona

Corona: Un anillo de flores o de otros materiales decorativos que pueden funcionar
como pieza central, el casco, o colgado en la puerta.

Not finding the advice and tips you need on this Boda Tip Site? Request a Tip Now!


Guru Spotlight
Shirley Tan