Mala flores

Read this tip to make your life smarter, better, faster and wiser. LifeTips is the place to go when you need to know about Pastel De Boda and other Boda topics.

Mala flores

Si estás utilizando flores frescas en su torta, asegúrese de preguntar a su florista si los plaguicidas se han utilizado en las flores (que no deseas que alguien se enferma!).

Not finding the advice and tips you need on this Boda Tip Site? Request a Tip Now!


Guru Spotlight
Shirley Tan